6 thành ngữ người Mỹ hay dùng

Thành ngữ là một phần không thể thiếu khi học ngoại ngữ. Người Mỹ cũng hay áp dụng thành ngữ vào những tình huống hàng ngày. Dưới đây là 6 thành ngữ người Mỹ hay dùng và ví dụ về cách áp dụng.

1. Keep an eye on someone/something …Keep = giữ, eye =con mắt…để con mắt trên ai/gì đó…Nghĩa là canh chừng.

Mình dùng trong trường hợp nào cũng được.

Can you keep an eye on the baby for 5 minutes? I need to go to the bathroom.

The police officer is keeping an eye on him because he thinks that guy will commit a crime.

2. Call it a day … Call = kêu,/ gọi, Day = ngày….kêu/gọi một ngày…hay tuyên bố đó là một ngày…nghĩa là kết thúc một ngày. Mình dùng trong trường hợp nào cũng được.

Let’s call it a day and continue tomorrow.
We all agreed to call it a day and go home after 16 hours of work.
After a long day of kiếm vợ, Kenny called it a day and went home to cry.

3. No sweat…. Không đổ mồ hôi…mình làm việc gì không đổ mồ hôi là chuyện đó dễ làm…Nghĩa là rất dễ. Mình dùng trong trường hợp nào cũng được.

I can fix this car no sweat.

A: Do you know how to cook bun bo hue?
B: No sweat!

4. Dirt cheap cheap = rẻ, dirt = đất…rẻ như đất…Nghĩa là vật vô giá trị (rẻ rề). Mình dùng trong trường hợp nào cũng được.

In Vietnam, tropical fruits are dirt cheap when they are in season.
Gasoline is dirt cheap in Saudi Arabia.

5. Safe and sound… .safe = an toàn, sound đa số các bạn biết là âm thanh. Nhưng mà chữ sound có một nghĩa nữa là khoẻ mạnh/ lành mạnh/ ổn….safe and sound nghĩa là an toàn và ổn. Mình dùng trong trường hợp nào cũng được.

He arrived home safe and sound from the war.
The birthday gift to his daughter was delivered safe and sound.

6. Under the table… Under = dưới, table = bàn… dưới bàn…làm chuyện gì dưới bàn sẽ không ai thấy…nghĩa là trốn luật. Mình dùng trong trường hợp nào cũng được.

They pay him under the table because they don’t want to pay taxes.
It is illegal to pay employees under the table.

Nguồn Kenny-N

Nhóm liên quan: ,