Lưu học sinh cập nhật thông tin 6 tháng/ lần

Để quản lý lưu học sinh, dự thảo quy đinh, theo định kỳ 6 tháng một lần, lưu học sinh phải đăng ký thông tin, cập nhật dữ liệu cá nhân vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Chính phủ.

Các đơn vị, tổ  chức cử và cung cấp dịch vụ du học có  trách nhiệm nhắc nhở lưu học sinh do mình quản lý thực hiện việc đăng ký các thông tin này. Theo định kỳ 6 tháng, trước ngày 15/01 và ngày 15/7 hằng năm, các đơn vị này gửi báo cáo về công tác lưu học sinh tại địa bàn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Lưu học sinh trong diện hưởng các chế độ học bổng nhà nước, hiệp định khi học tập ở nước ngoài đạt thành tích xuất sắc và miễn giảm học phí sẽ được xem xét khen thưởng ở các mức khác nhau của sinh hoạt phí tính theo nước đang theo học. Ngược lại, nếu bị nước sở tại cắt học bổng, lưu ban, học lại hoặc thôi học, sẽ có các chính sách cắt giảm,  phạt hoặc đền bù chi phí đào tạo.

Dự thảo được  áp dụng với các đối tượng công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, bao gồm: học sinh, sinh viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và học viên các khóa đào tạo, bồi dưỡng từ  06 tháng liên tục trở lên bằng các loại học bổng của nhà nước, tổ chức, cá nhân hay du học tự túc.

Nguồn tin: Vietnamnet