Visa 115 – Người thân còn lại

  • Người được bảo lãnh và vợ/chồng không còn người thân nào khác ngoài (những) thân nhân này ở Úc, có thể nộp đơn xin Visa này để đoàn tụ với gia đình.
  • Để được người thân ở Úc bảo lãnh, người được bảo lãnh ở Việt Nam cần phải chứng minh đủ điều kiện về sức khỏe cũng như lý lịch tư pháp.

Các tiêu chuẩn:

Người thân hoặc vợ/chồng của họ ở Úc được phép bảo lãnh có thể là cha/mẹ/anh/chị/em (ruột thịt hay của lần hôn nhân trước) của người được bảo lãnh ở Việt Nam.

Người bảo lãnh phải đủ 18 tuổi và là công dân hay thường trú nhân Úc, hay là công dân New Zealand đủ tư cách ở Úc.

  • Vợ/chồng, con cái phụ thuộc dưới 18 tuổi, và những người thân phụ thuộc (hầu như sống phụ thuộc vào người được bảo lãnh một khoảng thời gian xác định trong quá khứ) của người được bảo lãnh có thể đi cùng.
  • Visa cho phép người được bảo lãnh có quyền làm việc học tâp, có thể ra vào Úc bất cứ lúc nào, nhận hỗ trợ từ các chương trình về y tế sức khỏe, và về an sinh xã hội thì cần phải chờ một thời gian. Và được nhập quốc tịch khi đã hội đủ các điều kiện về thời gian thường trú ở Úc.
  • Nếu được yêu cầu, có thể người bảo lãnh phải đóng tiền “bảo đảm”.
Nhóm liên quan: