Visa 117 – Diện mồ côi

  • Người con không được nhận sự chăm sóc của cha/mẹ ở Việt Nam (cha/mẹ đã chết, mất tích, mất khả năng vĩnh viễn…) và cần đến sự nuôi dưỡng của người thân khác ở Úc, là (những) người cần đến loại Visa này để sang Úc đoàn tụ với người thân.
  • Khi đã được cấp Visa, được thường trú vĩnh viễn tại Úc, có thể và ra vào Úc bất cứ lúc nào trong vòng 5 năm. Có quyền làm việc, học tập và nhận các hỗ trợ về y tế và sức khỏe. Tuy nhiên, sẽ cần phải đợi một thời gian sau mới được hưởng các quyền lời về an sinh xã hội và được nhập quốc tịch khi đã hội đủ các điều kiện về thời gian thường trú ở Úc.

Các điều kiện cơ bản:

Người được bảo lãnh phải dưới 18 tuổi và còn độc thân.
Thân nhân ở Úc có thể là anh/chị, ông/bà, chú bác/cô dì… của người được bảo lãnh
Người bảo lãnh ở Úc phải đủ 18 tuổi và công dân hay thường trú nhân Úc, hay là công dân New Zealand đủ tư cách ở Úc. Trong trường hợp người bảo lãnh dưới 18 tuổi thì người vơ/chồng hay người cùng chung sống với người bảo lãnh có thể đứng ra bảo lãnh nếu hội đủ điều kiện.
Người thân ở Úc cần phải chứng minh có đủ quyền giám hộ hợp pháp đối với trẻ.

  • Ngoài ra, người được bảo lãnh cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác về sức khỏe và không phạm pháp phạm tội ở Việt Nam.
  • Người thân ở Úc phải cam kết bảo lãnh 2 năm về mặt tài chính cho trẻ. Nếu được yêu cầu, có thể người bảo lãnh phải đóng tiền “bảo đảm”.
Nhóm liên quan: