Danh sách 10 trường luật nổi tiếng ở Mỹ

Mới đây trang US news đã công bố 10 trường luật danh giá nhất nước Mỹ. Các trường được đánh giá theo bộ 12 tiêu chí gồm: Đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn đầu vào, tỷ lệ sinh viên xin việc thành công, tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn của Bar, cơ sở vật chất của các trường,… Sau đó các dữ liệu được phân tích, tổng hợp và các trường được chấm trên thang điểm 100.

1. Yale University

Học phí: 52.525 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 638 sinh viên

1. Yale University

2. Stanford University

Học phí: 49.179 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 571 sinh viên

2. Stanford University

3. Harvard University

Học phí: 48.786 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 1679 sinh viên

3. Harvard University

4. Columbia University

Học phí: 52.902 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 1.331 sinh viên

http://dantri4.vcmedia.vn/i:yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2012/04/columbia-university_fb323/4-columbia-university.jpg

5. University of Chicago

Học phí: 47.502 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 624 sinh viên

http://dantri4.vcmedia.vn/i:yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2012/04/UniversityofChicagoLawSchool_47aad/5-university-of-chicago.jpg

6. New York University

Học phí: 48.950 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 1.464 sinh viên

http://dantri4.vcmedia.vn/i:yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2012/04/ecmpro063009_8b1c8/6-new-york-university.jpg

7. University of California—Berkeley (đồng hạng)

Học phí: 50.163 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 869 sinh viên

http://dantri4.vcmedia.vn/i:yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2012/04/University-of-California_fcb38/7-university-of-californiaberkeley.jpg

7. University of Pennsylvania (đồng hạng)

Học phí: 50.718 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 805 sinh viên

http://dantri4.vcmedia.vn/i:yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2012/04/University-of-Pennsylvania_28e63/7-university-of-pennsylvania.jpg

7. University of Virginia (đồng hạng)

Học phí: 44.600 USD/năm (cư dân trong bang), 49.600USD/năm (cư dân ngoài bang)

Số lượng tuyển sinh: 1093 sinh viên

http://dantri4.vcmedia.vn/i:yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2012/04/University-of-Virginia_951ab/7-university-of-virginia.jpg

10. University of Michigan–Ann Arbor

Học phí: 46.830 USD/năm (cư dân trong bang), 49.740USD/năm (cư dân ngoài bang)

Số lượng tuyển sinh: 1149 sinh viên

http://dantri4.vcmedia.vn/i:yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2012/04/University-of-Michigan_4f3b0/10-university-of-michiganann-arbor.jpg

Xem thêm:

Nhóm liên quan: