Hệ thống giáo dục Canada

Giáo dục của Canada được phân bổ và thiết lập theo từng vùng bang riêng biệt. Chính quyền mỗi bang sẽ xem xét hoạt động những ban ngành nhỏ hơn, thường gọi là hội đồng giáo dục hoặc các hiệp đoàn trường. Các hội đồng hoặc các hiệp đoàn lại có trách nhiệm với từng trường cụ thể.

Canada bao gồm 10 tỉnh và ba vùng lãnh thổ với cách tổ chức giáo dục riêng và chỉ có một vài điểm chung tạo nên hệ thống giáo dục Canada.

Có thể sơ lược như sau:

  • Mẫu giáo: (5 tuổi trở xuống)
  • Tiểu học : lớp 1-6 (6-11 tuổi)
  • Trung học cơ sở: lớp 7-9 (12-14 tuổi)
  • Trung học phổ thông: lớp 10-12 (15-17 tuổi)
  • Cao đẳng: 2-3 năm. Sau khi tốt nghiệp học sinh được cấp bằng cao đẳng (diploma) hoặc có thể được cấp Associate’s degree hay bằng cử nhân.
  • Đại học: 3 năm. Nếu học sinh học 4 năm sẽ được cấp bằng cử nhân danh dự Honours Bachelor’s degree. Một vài trường đại học còn có các chương trình 4 năm hoặc chương trình kép 5 năm.
  • Các chương trình sau đại học gồm có thạc sĩ (1-2 năm), tiến sĩ (4 năm)

Nguồn: ILA