Hướng dẫn xin thị thực du học

294360

Hướng dẫn xin thị thực du học Mỹ

Để du học Mỹ, sinh viên, du học sinh cần đăng ký thị thực. Dưới đây là các bước hướng dẫn đăng ký thị thực tại Mỹ.